AEH Vanliga frågor för advokater | FAQ

Vanliga frågor - FAQ

Hem / Vanliga frågor - FAQ

Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Har barnet sin hemvist i Sverige så kan man i svensk domstol väcka talan. I det fall när de gäller länder som undertecknat Haagkonventionen så finns möjligheter att få hem barnet, men det finns aldrig några garantier.

Information om Haagkonventionen och vilka länder de gäller i finns på UD:s hemsida.

I ett sådant fall kan du vända dig till Försäkringskassan så kan de i vissa fall betala ut underhållsstödet till dig. De kommer sedan kräva pappan på pengarna.

Det går också att väcka talan i domstol om man anser att de underhållsbidrag som ges ut ska vara högre än den summan man får ut av försäkringskassan.

Notera att det är skillnad på underhållsstöd och underhållsbidrag. Underhållsstöd är det som utbetalas via Försäkringskassan och uppgår till 1.573 kr/mån och barn. Underhållsbidrag är något som parterna måste enas om eller en domstol måste besluta om.

Underhållsbidraget fastställs utifrån beräkningar vari ingår föräldrarnas respektive kostnader, inkomster och barnets kostnader, m.m. Det finns en beräkningsmall på Försäkringskassans hemsida även för underhållsbidrag som man kan använda för egna beräkningar av underhållsbidragets storlek.

Bra att notera är att underhållsstöd och underhållsbidrag inte är samma sak. Underhållsstöd är det som försäkringskassan utbetalar och uppgår till 1573 kr/mån per barn. Underhållsbidrag är det som de två föräldrarna måste enas om eller domstol måste besluta.

Beslutet är grundat i föräldrarnas respektive kostnader, inkomster och barnets kostnad, m.m. Försäkringskassan har en underhållsbidragsmall på sin hemsida där man kan räkna ut underhållsbidraget.

Det beslutet bör vara grundat på barnets och föräldrarnas relation. Praxis säger tidigast vid 3 års ålder och i ett sådant fall syftar man till hela veckor åt gången. Det finns dock föräldrar som lyckas enas om växelvist boende för barn under 3 år.

Det vanliga är då att man delar upp veckan i 2+2+3 dagar och man turas om att ha barnet, detta kräver då att föräldrarna har ett samarbete som fungerar och konverserar med varandra.

När ett växelvis boende ska införas så ställs det också praktiska krav på båda föräldrarna att ha närhet och möjlighet till dagis, skola, barnets kamrater, fritidsaktiviteter, osv.

För barnets skull är det förstås bäst om föräldrarna kan enas om vårdnaden ska vara gemensam, var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern skall se ut. Ibland kan det dock vara otroligt svårt att enas, till och med omöjligt. Man kanske är sårad, besviken, rädd eller till och med hatar den andre föräldern. Få saker rör upp så starka och primitiva känslor som separation och bråk om barnen.

Vid Familjerätten/Socialtjänsten i kommunen där barnet bor (dvs är mantalsskrivet) kan man få hjälp med s.k. samarbetssamtal där föräldrarna, med stöd av en handläggare, kan försöka hitta en lösning.

Om man försökt med samarbetssamtal och det inte leder framåt så kan man ta hjälp av en advokat. Advokaten kanske då också (beroende på hur ärendet ser ut) försöker finna en lösning där föräldrarna kan enas. Om det inte är möjligt kan advokaten ansöka om stämning i domstol.

Domstolens handläggning av barnärenden är inte lika formell som om det vore ett vanligt tvistemål. Ofta håller domstolen flera sammanträden, i syfte att försöka komma till en lösning som föräldrarna är överens om. Om domstolen inte kan få föräldrarna att enas så tvingas domstolen fatta ett beslut om hur vårdnaden, boendet och umgänget skall se ut för barnet. Ett sådant beslut av domstol föregås oftast av att socialtjänsten fått i uppdrag att göra en s.k. vårdnad-, boende- och umgängesutredning där de slår fast vad de tror är bäst för barnet.

När socialtjänsten gör sin utredning träffar de föräldrarna och barnet, hämtar information från skolan och från andra som finns i barnets nätverk.

I ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge skall man alltid utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Det handlar således inte om rättvisa eller om att vinna eller förlora – det handlar om barnets bästa. Tyvärr kan resultatet av en vårdnadstvist i extrema fall resultera i en djup konflikt och stark polarisering, där föräldrarna och deras familjer ställer sig emot varandra, vilket i sin tur resulterar i att barnet förlorar sin möjlighet att vara fri i kontakten med sina släktingar på båda sidor. I andra fall kan en dom på hur umgänge osv skall fungera vara en lättnad för barnet och alla spänningar släkterna emellan släpper när tvisten är över och/eller föräldrarna enats.

En människa kan ha en psykisk sjukdom och ändå fungera som förälder. Det går inte att säga generellt att om man har t.ex. Borderline så kan man inte ta hand om sina barn. Så enkelt är det inte.

Om du anser att mamman brister i omsorg så får du förklara på vilket sätt detta tar sig uttryck och så får kan man försöka få omsorgsförmågan utredd så att man kan kartlägga på vilket sätt hon brister och därifrån se om de brister som påvisas är av sådan allvarlig art att hon är olämplig som vårdnadshavare.

Om du omhändertagits av polisen för förhör så får du som högst hållas kvar i 6 timmar. Om det därefter är av synnerlig vikt att den misstänkte begår fortsatt förhör så kan denne hållas kvar ytterligare 6 timmar.

Är personen under år så är det 3+3 timmar som gäller. Klockan 12:00 tredje dagen efter anhållande skall en åklagare tagit beslut om häktning ska begäras. En häktningsförhandling får inte vara längre än 4 dygn efter ett gripande/anhållande. Åklagaren är den som fattar beslut om det blir rättegång, inte polisen.

Det rekommenderas, om du av någon anledning inte kunnat få en advokat inför förhöret så avråder jag dig att ställa upp i förhöret. Om du mot förmodan hamnar i förhör utan en försvarare så råder vi dig att säga att du inte vill fortsätta förhöret utan en försvarare som närvarar.

Jag rekommenderar även att du som brottsoffer har ett målsägandebiträde med dig i ett förhör hos polisen. Det finns mycket viktiga saker att tänka på samt ha med sig inför ett polisförhör som kan vara helt avgörande av hur resultatet av ärendet blir.

Jag som advokat skulle i detta fall gå igenom med dig innan förhöret hur det går till praktiskt, vilka frågor som kan tänkas komma upp samt vilka frågor du bör svara på. Du ska känna en trygghet i att ställa dina egna frågor till mig först för att sedan få rådgivning under hela förhöret.

Det har du rätt till, du kan meddela polisen eller åklagaren vilken advokat du önskar. Det är sedan tingsrätten som avgör om du har rätt till en advokat och om du får den du önskar.

Om du inte önskar en specifik advokat så tillsätter tingsrätten en särskild advokat som de väljer från en lista. Är du ett brottsoffer får du ett så kallad målsägandebiträde som kan vara en advokat eller en jurist. Är du misstänkt för ett brott så kommer du få en offentlig försvarare som advokat.

Det kan du göra. De du då måste göra är att skriva till domstolen och begära ett byte. Begäran ska du ange varför du inte är nöjd med din nuvarande samt vem du önskar byta till. Det är mycket viktigt att den som ska försvara dig är engagerade och tar dina rättigheter tillvara.

Vid ett brottmål så har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

Ibland så väljer man att ha en privat försvarare även fast man har rätt till en offentlig försvarare. Det kan till exempel vara om vill att det inte skall vara möjligt att kontrollera med tingsrätten om man fått en försvarare förordnad. Ett beslut om förordnande av offentlig försvarare är i vanliga fall offentligt och därmed tillgängligt för den som frågar tingsrätten om detta. Det finns även möjligheter att begära att ens personuppgifter sekretessbeläggs.

Detta sker vanligtvis i sexualbrottmål.

Det skadestånd som har blivit överenskommet skall i första hand betalas av förövaren. När domen är klar så kan du 3 veckor efter att den meddelats börja driva in dina pengar.

I vanliga fall kommer en blankett i din brevlåda som är från kronofogden, där får du fylla i den relevanta informationen som behövs och de hjälper sedan dig att driva in pengarna. Får du ingen blankett kan du hitta den på kronofogdens hemsida. I vissa fall återkommer kronofogden med att den dömde inte har några pengar och i så fall kan du vända dig till brottsoffermyndigheten inom 2 år. Det finns ibland en hemförsäkring hos försäkringsbolagen som kan betala ut en viss del av ersättningen till ett brottsoffer.

Detta är en vanlig fråga advokater får. Det svaret jag brukar ge är att man inte försvarar brottet, alltså själv gärningarna utan att man försvarar personen och dennes rättigheter. En person som är misstänkt för brott, ibland för att ha begått fruktansvärda handlingar har ändå rätt till en rättvis rättegång. En misstänkte brottslig kan länge få sitta häktad och isolerad från omvärlden utan kontakt med någon annan än sin advokat. Det är då våran uppgift att stå där och följa våra klienter genom rättprocessen och tillvarata dennes rättigheter oavsett omgivningens hat. Det finns personer som kan anses gjort så fruktansvärda handlingar så att denne inte förtjänar någon form av försvar och den tanken är fullständigt förståelig, men så primitivt är inte det samhälle vi lever i idag.

Det ska även nämnas att en person som begår ett brott kan upplever en stark press eller genomlida en livskris. De kan vara en fullt fungerande person utifrån sett men efter något som hänt i dennes liv så kan personen i fråga vara ur balans. Det är naturligtvis ingen ursäkt men kan eventuellt vara en förklaring för vissa.

Ja, du kan alltid anlita en privat försvarare på egen bekostnad. Blir du dessutom frikänd så står staten dina kostnader för försvarare. Vissa fordonsförsäkringar har en rättsskyddsförsäkring där försäkringsbolaget bekostar en försvarare. Titta i dina försäkringsvillkor vad som gäller.

I många fall täcks kostnaderna för juridisk hjälp av rättsskyddet i en försäkring eller av staten – rättshjälp. Om du inte har rätt till rättshjälp eller rättsskydd måste du finansiera ärendet själv.

Kontakta mig så tar vi kostnadsfritt reda på om du har rätt till rättshjälp eller rättsskydd

Som klient till advokatfirman Hammarlund Shepprad så finns det en möjlighet att tillta rättsskydd från en hemförsäkring och i vissa fall andra förskärningar. Vanligtvis är självrisken i ett rättskydd 20% av kostnaderna, vissa försäkringsbolag har dock en högre självrisk men det är sällan högre än 25%.

Rättskydd kan dessutom finnas i villa och fritidshusförsäkringar samt båt och bil försäkringar. För att rättsskyddet i en försäkring ska ske så behöver tvisten uppstå från den motsatta partnern.

I de fall tvisten handlar om överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Viktigt att notera är att rättsskyddet kan variera mellan de olika försäkringbolagen, så det är mycket viktigt att du tidigt kontaktar ditt bolag och hör av de har för villkor. Du kan även hitta information gällande detta i försäkringsbrev och försäkringsvillkor på ditt bolags hemsida.

Mer information om rättshjälp hittar du på rättsskydd

Har du inte någon försäkring med rättskydd så kan du ta hjälp med eventuella kostnader av staten. Det kallas då rättshjälp och beviljas till personer vars ekonomiska underlag inte överstiger en summa på 260.000 kr/år.

Innan rättshjälp ska tillträda så ska klienten ha erhållit en timmes juridisk rådgivning från en advokat och denna kostnad måste klienten själv stå för. Den ersättning som sedan tillhandahålls från staten täcker rättshjälpsbiträdets arbete till max 100 timmar.

Mer information om rättshjälp hittar du på rättshjälp

AFTER HIM! A true inspiration for the children. What are you hacking off? Is it my torso?! 'It is!' My precious torso! I saw you with those two "ladies of the evening" at Elzars. Explain that. She also liked to shut up! Why not indeed!

Example: I feel like I was mauled by Jesus. Hello, little man. I will destroy you!

I meant 'physically'. Look, perhaps you could let me work for a little food? I could clean the floors or paint a fence, or service you sexually? When the lights go out, it's nobody's business what goes on between two consenting adults.

Example: Nay, I respect and admire Harold Zoid too much to beat him to death with his own Oscar.

Hittar du inte svar på din fråga så kan du kontakta mig här