Kostnad Advokat Eva Hammarlund

Kostnad

Hem / Rättsområden / Kostnad

Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Rättsskydd

Som klient hos advokatfirman Hammarlund Sheppard finns det möjlighet att du får en del av dina advokatkostnader betalda genom det s k rättsskyddet i din hemförsäkring.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist eller advokat) i samband med tvister som rör privatlivet.

För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Om du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde.

Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Du hittar information och uppgifter om ditt rättsskydd i dina försäkringsbrev och försäkringsvillkor eller på försäkringsbolagens hemsidor. Där hittar du även information om självrisken som du ska betala.

Om det blir aktuellt kan jag hjälpa dig i ansökan om rättsskydd

Rättshjälp

Allmän rättshjälp innebär att staten helt eller delvis betalar i vart fall del av kostnaderna för anlitande av advokat i en rättslig angelägenhet. De närmare bestämmelserna framgår i rättshjälpslagen (1996:1619) och här nedan följer en beskrivning av några av de viktigare bestämmelserna.

Innan rättshjälp kan beviljas måste klienten först ha erhållit en timmes juridisk rådgivning från advokaten och denna kostnad måste klienten själv reglera. Dock finns undantag från denna rådgivningsskyldighet, t ex när advokaten redan känner till klientens sak. Du kan gratis kontakta mig så berättar jag mer

Den viktigaste formen av rättshjälp är att staten betalar kostnaderna för anlitande av advokat. Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars “ekonomiska underlag” inte överstiger 260 000 kr per år. Med ekonomiskt underlag avses i rättshjälsplagen den rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning. Det är viktigt att understryka att rättshjälpen inte täcker motpartens kostnader utan bara de egna. Om man förlorar ett tvistemål får man alltså normalt betala motpartens kostnader fullt ut vare sig man har rättshjälp eller inte.

Rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Rättshjälp får inte beviljas, om den enskilde har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Om han eller hon saknar rättsskydd men borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Ersättning för rättshjälpsbiträdets arbete är maximerad till 100 timmar. Domstolen kan dock medge att gränsen överskrids.

Om det blir aktuellt kan jag hjälpa dig i ansökan om rättshjälp.

Staten betalar

I de brottmål då du beviljats offentlig försvarare samt när du blivit utsatt för brott och beviljats ett målsägandebiträde betalar staten för ombudskostnaderna. Staten betalar även alla ombudskostnader i asylmål där du beviljats ett offentligt biträde samt i olika tvångsmål enligt Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Vanliga frågor gällande kostnad

I många fall täcks kostnaderna för juridisk hjälp av rättsskyddet i en försäkring eller av staten – rättshjälp. Om du inte har rätt till rättshjälp eller rättsskydd måste du finansiera ärendet själv.

Kontakta mig så tar vi kostnadsfritt reda på om du har rätt till rättshjälp eller rättsskydd

Som klient till advokatfirman Hammarlund Shepprad så finns det en möjlighet att tillta rättsskydd från en hemförsäkring och i vissa fall andra förskärningar. Vanligtvis är självrisken i ett rättskydd 20% av kostnaderna, vissa försäkringsbolag har dock en högre självrisk men det är sällan högre än 25%.

Rättskydd kan dessutom finnas i villa och fritidshusförsäkringar samt båt och bil försäkringar. För att rättsskyddet i en försäkring ska ske så behöver tvisten uppstå från den motsatta partnern.

I de fall tvisten handlar om överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Viktigt att notera är att rättsskyddet kan variera mellan de olika försäkringbolagen, så det är mycket viktigt att du tidigt kontaktar ditt bolag och hör av de har för villkor. Du kan även hitta information gällande detta i försäkringsbrev och försäkringsvillkor på ditt bolags hemsida.

Mer information om rättshjälp hittar du på rättsskydd

Har du inte någon försäkring med rättskydd så kan du ta hjälp med eventuella kostnader av staten. Det kallas då rättshjälp och beviljas till personer vars ekonomiska underlag inte överstiger en summa på 260.000 kr/år.

Innan rättshjälp ska tillträda så ska klienten ha erhållit en timmes juridisk rådgivning från en advokat och denna kostnad måste klienten själv stå för. Den ersättning som sedan tillhandahålls från staten täcker rättshjälpsbiträdets arbete till max 100 timmar.

Mer information om rättshjälp hittar du på rättshjälp

Kontaktformulär

Mail mottaget