Familjerätt

Hem / Rättsområden / Familjerätt

Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Familjerätt

Familjerätten omfattar mycket av det som är viktigt för en privatperson.

De flesta vill snabbt ha svar på sina tankar och funderingar om vad som är rätt och fel. Det är viktigt att du i ett tidigt skede av en rättslig process får korrekt information.

Advokatfirman tillhandahåller gratis inledande telefonrådgivning så att du skall kunna känna dig trygg med de beslut som behöver fattas avseende t.ex barns boende, vårdnad eller umgänge.

Advokatfirman har alltid en utgångspunkt för barnets bästa vid vårdnadstvist. Advokatfirman företräder klienter angående bl.a

Vårdnadstvister

Tvister där föräldrarnas samarbetsförmåga ej längre fungerar på bästa sätt för barnet och då man inte längre kan fatta gemensamma beslut för barnet.

Umgänge med barn

Barns rätt till umgänge med den andre föräldern.

Barns boende

Frågor som avser hos vem av föräldrarna barnet skall bo efter en separation.

Bortförda barn

Situationer där den andre föräldern utan medgivande tagit med barnet utomlands och vägrar återkomma med barnet.

Underhållsbidrag till barn

Barns rätt till underhåll, har den underhållsskyldige ekonomisk förmåga att utge ett högre underhåll än det belopp som utges av försäkringskassan.

Särskild företrädare för barn

När ett barn har utsatts för övergrepp och behöver eget ombud.

Äktenskapsskillnad

När ett gift par inte längre kan leva tillsammans och det är aktuellt med äktenskapsskillnad.

Frågor avseende samboförhållande

Frågor avseende både ingående av samboförhållande och de regler som gäller vid upplösning av samboförhållande.

Tvångsomhändertagande av barn

I situationer där det finns risk för att de sociala myndigheterna kommer att tvångsomhänderta ett barn.


Vanliga frågor gällande familjerätt

Har barnet sin hemvist i Sverige så kan man i svensk domstol väcka talan. I det fall när de gäller länder som undertecknat Haagkonventionen så finns möjligheter att få hem barnet, men det finns aldrig några garantier.

Information om Haagkonventionen och vilka länder de gäller i finns på UD:s hemsida.

I ett sådant fall kan du vända dig till Försäkringskassan så kan de i vissa fall betala ut underhållsstödet till dig. De kommer sedan kräva pappan på pengarna.

Det går också att väcka talan i domstol om man anser att de underhållsbidrag som ges ut ska vara högre än den summan man får ut av försäkringskassan.

Notera att det är skillnad på underhållsstöd och underhållsbidrag. Underhållsstöd är det som utbetalas via Försäkringskassan och uppgår till 1.573 kr/mån och barn. Underhållsbidrag är något som parterna måste enas om eller en domstol måste besluta om.

Underhållsbidraget fastställs utifrån beräkningar vari ingår föräldrarnas respektive kostnader, inkomster och barnets kostnader, m.m. Det finns en beräkningsmall på Försäkringskassans hemsida även för underhållsbidrag som man kan använda för egna beräkningar av underhållsbidragets storlek.

Bra att notera är att underhållsstöd och underhållsbidrag inte är samma sak. Underhållsstöd är det som försäkringskassan utbetalar och uppgår till 1573 kr/mån per barn. Underhållsbidrag är det som de två föräldrarna måste enas om eller domstol måste besluta.

Beslutet är grundat i föräldrarnas respektive kostnader, inkomster och barnets kostnad, m.m. Försäkringskassan har en underhållsbidragsmall på sin hemsida där man kan räkna ut underhållsbidraget.

Det beslutet bör vara grundat på barnets och föräldrarnas relation. Praxis säger tidigast vid 3 års ålder och i ett sådant fall syftar man till hela veckor åt gången. Det finns dock föräldrar som lyckas enas om växelvist boende för barn under 3 år.

Det vanliga är då att man delar upp veckan i 2+2+3 dagar och man turas om att ha barnet, detta kräver då att föräldrarna har ett samarbete som fungerar och konverserar med varandra.

När ett växelvis boende ska införas så ställs det också praktiska krav på båda föräldrarna att ha närhet och möjlighet till dagis, skola, barnets kamrater, fritidsaktiviteter, osv.

För barnets skull är det förstås bäst om föräldrarna kan enas om vårdnaden ska vara gemensam, var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern skall se ut. Ibland kan det dock vara otroligt svårt att enas, till och med omöjligt. Man kanske är sårad, besviken, rädd eller till och med hatar den andre föräldern. Få saker rör upp så starka och primitiva känslor som separation och bråk om barnen.

Vid Familjerätten/Socialtjänsten i kommunen där barnet bor (dvs är mantalsskrivet) kan man få hjälp med s.k. samarbetssamtal där föräldrarna, med stöd av en handläggare, kan försöka hitta en lösning.

Om man försökt med samarbetssamtal och det inte leder framåt så kan man ta hjälp av en advokat. Advokaten kanske då också (beroende på hur ärendet ser ut) försöker finna en lösning där föräldrarna kan enas. Om det inte är möjligt kan advokaten ansöka om stämning i domstol.

Domstolens handläggning av barnärenden är inte lika formell som om det vore ett vanligt tvistemål. Ofta håller domstolen flera sammanträden, i syfte att försöka komma till en lösning som föräldrarna är överens om. Om domstolen inte kan få föräldrarna att enas så tvingas domstolen fatta ett beslut om hur vårdnaden, boendet och umgänget skall se ut för barnet. Ett sådant beslut av domstol föregås oftast av att socialtjänsten fått i uppdrag att göra en s.k. vårdnad-, boende- och umgängesutredning där de slår fast vad de tror är bäst för barnet.

När socialtjänsten gör sin utredning träffar de föräldrarna och barnet, hämtar information från skolan och från andra som finns i barnets nätverk.

I ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge skall man alltid utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Det handlar således inte om rättvisa eller om att vinna eller förlora – det handlar om barnets bästa. Tyvärr kan resultatet av en vårdnadstvist i extrema fall resultera i en djup konflikt och stark polarisering, där föräldrarna och deras familjer ställer sig emot varandra, vilket i sin tur resulterar i att barnet förlorar sin möjlighet att vara fri i kontakten med sina släktingar på båda sidor. I andra fall kan en dom på hur umgänge osv skall fungera vara en lättnad för barnet och alla spänningar släkterna emellan släpper när tvisten är över och/eller föräldrarna enats.

En människa kan ha en psykisk sjukdom och ändå fungera som förälder. Det går inte att säga generellt att om man har t.ex. Borderline så kan man inte ta hand om sina barn. Så enkelt är det inte.

Om du anser att mamman brister i omsorg så får du förklara på vilket sätt detta tar sig uttryck och så får kan man försöka få omsorgsförmågan utredd så att man kan kartlägga på vilket sätt hon brister och därifrån se om de brister som påvisas är av sådan allvarlig art att hon är olämplig som vårdnadshavare.

Kontaktformulär

Mail mottaget